نور راه


http://s7.picofile.com/file/8239417126/rahenoor.jpg

حضرت رسول (ص)

براى دنیاىت چنان کارکن که گویى همیشه زندگى میکنى و براى آخرتت چنان کار کن که گویى فردا خواهى مرد.3

http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

حضرت علی (ع)

هیچ امتی رستگار نمیشود،مگر آنکه ضعیف بتواند در آن جامعه بدون لکنت و ترس حق خود را